Školský klub detí

Charakterizuje ponuku širokého spektra rôznorodých činností a príležitostí záujmového vzdelávania a
výchovy, ktoré predkladajú dieťaťu blízke a zrozumiteľné témy. Tie vychádzajú z Výchovného
programu ŠKD a z prirodzenej zvedavosti, túžbe po poznaní, bezpečí a láske. V školskom klube detí je
široké spektrum možností efektívneho a zmysluplného trávenia voľného času. Aktivity a činnosti
realizované v rámci voľného času prinášajú deťom hlavne priestor pre sebarealizáciu, socializáciu,
relaxáciu a komunikáciu.
Školský klub je v činnosti aj počas školských prázdnin (jarné prázdniny, prvý týždeň letných prázdnin).
Deti spoznali počas celodenných výletov nové mestá, zapojili sa do množstva aktivít zameraných na
pohyb, zručnosť, relaxáciu a poznávanie.
Najväčšou odmenou pre nás je radosť a šťastie z tvorivej práce v očiach našich detí.

PrevádzkaRánoPopoludní
Pondelok – Piatok6:15 – 7:45Koniec vyučovania až 17:00

Údaje potrebné pre jednorázový príkaz za ŠKD 60€ za mesiace september až december.
Údaje potrebné pre jednorázový príkaz za ŠKD 90€ za mesiace január až jún.


Peňažný ústav: VÚB, a. s., pobočka Zvolen
Názov účtu: ZS HRNCIARSKA ZVOLEN
Číslo účtu: SK52 0200 0000 0000 0423 1412
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 626
Konštantný symbol: 0308
Správa pre príjemcu: Uviesť meno, priezvisko žiaka a triedu
Poplatok za jeden mesiac je 15 €.
PLATBU PROSÍME UHRADIŤ VŽDY DO 15. V MESIACI