Matematika

Matematické simulácie

Matematické stránky pre všetky ročníky: http://www.goblmat.eu/, Gymnázium Moldava, matika.in, zlatka.in, viemematematiku, priklady.eu, supermatematika, testokazi, onlinecvicenia.cz, ucim sa doma, Geogebra, Cabri geometria

5. ročník

Digitálna učebnica matematiky V tejto verzii učebnici nájdete oveľa viac interaktívnych úloh ako v tlačenej verzii.

Geometria: geogebra, cabri geometria, 4-uholníky, obvod a obsah rovinných útvarov, obsahy v štvorcovej sieti, obsah zložených útvarov, premeny jednotiek dĺžky,

Prirodzené čísla: generátor príkladov +a-, násobilka1, násobilka2, násobilka3, násobilka4, delenie so zvyškom, písomné delenie, zaokrúhľovanie, zaokrúhľovanie veľkých čísel, usporiadanie, číselné rady, číselná os,

Fyzika

TémaLinky
Animácie fyzikyhttps://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
Animácie fyzikálnych pokusovhttp://www.vascak.cz/
Open source physicshttps://www.compadre.org/osp/?
Výpočet tlakuVýpočet tlaku
Tematický celokTéma / Učebnica A
2. Vlastnosti telies – Meranie objemu2.1 Objem telesa. Jednotky objemu.
2.2 Meranie objemu kvapalného telesa
2.3 Meranie objemu pevneho telesa
4. Svetlo – Skúmanie vlastnosti svetla4.1 Slnečné svetlo a teplo
4.2 Zdroje svetla
4.3 Rozklad svetla
4.4 Skladanie farebných svetelných lúčov
4.5 Absorbcia svetla
5. Odraz a lom svetla5.1 Odraz svetla
5.2 Lom svetla
5.3 Šošovky
5.4 a 5.5 Zobrazovanie spojkou a rozptylkou
5.6 Optické vlastnosti oka
5.7 Praktické využitie šošoviek
6. Hustota6.2 Hustota látky
6.2 a 6.3 Výpočet hustoty a premena jednotiek hustoty
6.5, 6.6 a 6.7 Hustota pevných, kvapalných a plynných látok
7. Pohyb telesa7.1 Opisujeme pohyb telesa
7.2 Trajektória a dráha. Druhy pohybov.
7.3 Rovnomerný a nerovnomerný pohyb
7.4 Rýchlosť rovnomerného pohybu
7.6 Dráha pri rovnomernom pohybe
7.8 Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu
Učebnica (A)Téma
6. Ročník – Vlastnosti látok1.1 – Látka a teleso
1.2 – Zloženie látok – atómy a molekuly
1.3 – Ustavičný neusporiadaný pohyb častíc látky.
1.4 – Časticové zloženie pevných kryštalických látok
1.5 – Vlastnosti kvapalín a plynov
6. Ročník – Elektrické vlastnosti látok2.1 – Elektrické vlastnosti látok
2.2 – Model atómu
2.3 – Elektrizovanie telies pri vzájomnom dotyku
6. Ročník – Magnetické vlastnosti látok3.1 – Prírodne a umelé magnety
3.2 – Póly magnetu. Magnetické pole.
3.3 – Magnetizácia látky.
3.4 – Magnetické pole Zeme
6. Ročník – Vlastnosti telies. Meranie fyzikálnych veličín.4.0 – Porovnávanie a meranie.
4.1.1 – Jednotky dĺžky. Dĺžkové meradlá.
4.1.2 – Meranie dĺžky.
4.1.3 – Opakované meranie dĺžky.
4.2.1 – Hmotnosť telesa.
4.2.2 – Rovnoramenné váhy.
4.2.3 – Jednotky hmotnosti.
4.2.4 – Meranie hmotnosti pevných a kvapalných telies
4.3.1 – Jednotky času. Meranie času.
4.4.1 – Teplomer. Jednotky teploty.
4.4.2 – Meranie teploty.
4.4.3 – Meranie teploty v priebehu času.
4.4.4 – Zmena dĺžky kovovej tyče pri zohrievaní alebo ochladzovaní.