Na našej škole sa už dlhodobejšie venujeme budovaniu inkluzívnej kultúry v škole. Snažíme sa, aby každé
dieťa malo vytvorené podmienky na vzdelávanie, a tak mohlo rozvíjať svoj potenciál.
CIEĽ: Cieľom je aby všetci žiaci s akýmikoľvek bariérami vedeli využívať svoje schopnosti, danosti
a boli plnohodnotnými občanmi, ktorí sa vedia zapojiť do ďalšieho študentského ale aj „dospeláckeho“
života.
ODKAZ: Každý z nás je osobnosť, každý má svoje chyby, preto berme každé dieťa ako
individualitu, dajme im rovnaké šance na život. Veď v každom z nás je niečo dobré a pekné, čo treba
ďalej rozvíjať a podporovať. Neporovnávajme a nechcime z každého génia.

Zobraziť viac

ČLENOVIA ŠKOLSKÉHO PODPORENÉHO TÍMU


Školská špeciálna pedagogička – Mgr. Zuzana Schieberová

E-mail:  zuzana.schieberova@5zszv.edu.sk

Mobil: +421 917 591 671

Tel. kontakt:  045 – 532 6001

 • zabezpečenie individuálnej starostlivosti všetkým žiakom, ktorí to potrebujú v zmysle inkluzívneho vzdelávania
 • v spolupráci s ostatnými členmi ŠPT a pedagógmi školy sa podieľať na tvorbe dobrej klímy v triede
 • poskytovanie poradensko – konzultačných služieb rodinám, žiakom, pedagógom, odbornej komunite
 • poskytovanie špeciálno – pedagogického servisu vybratým žiakom a to prostredníctvom špeciálnych hodín ( rozvoj komunikačných zručností, rozvoj psychomotorických zručností )
 • zabezpečovanie psychologických, špeciálno – pedagogických a iných odborných vyšetrení
 • vykonanie orientačnej špeciálno – pedagogickej diagnostiky
 • v spolupráci s výchovným poradcom zabezpečiť vhodný výber a úpravu prijímacích pohovorov na stredné školy žiakom so ŠVVP
 • spolupráca so školskou psychologičkou
 • spolupráca so sociálnou pedagogičkou
 • spolupráca s pedagogickými asistentkami učiteľa ( príprava žiadosti na zavedenie funkcie asistenta učiteľa)
 • podávať aktuálne, nové informácie pedagógom o žiakoch s podpornými opatreniami v rámci porád, PK a MZ
 • monitorovanie úrovne školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy
 • účasť pri zápise detí do prvého ročníka
 • zameranie sa na depistáž žiakov s príznakmi špeciálnych vývinových porúch učenia, alebo správania
 • multidisciplinárna spolupráca a odborné sieťovanie
 • podieľať sa na skvalitnení sociálnej klímy v triedach
 • zabezpečiť aktualizačné vzdelávania učiteľov na aktuálne témy a tým skvalitnenie vzťahov učiteľ – žiak, žiak – žiak, učiteľ – učiteľ
 • spracovanie projektov týkajúcich sa problematiky špeciálnej pedagogiky
 • administratívna a dokumentačná činnosť

Školská Psychologička -PhDr. Katarína Halajová

E-mail: psycholog@5zszv.edu.sk

Mobil: +421 917 591 671

Tel. kontakt:  045 – 532 6001

Výchovný poradca -Mgr. Michal Almáši

E-mail:  almasi@5zszv.edu.sk

Mobil: +421 917 591 671

Tel. kontakt:  045 – 532 6001

 • Poradí žiakom, rodičom, učiteľom v oblasti vzdelávania a profesnej orientácie

 • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí

 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy

 • Informuje rodičov o prijímacom konaní

 • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom

Sociálna pedagogička – Mgr. Daniela Hanesová

 • pomáha pri riešení sociálno – výchovných problémov v škole ale aj v domácom prostredí
 • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov
 • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov
 • rieši problematické správanie žiakov ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
 • poskytuje pomoc a individuálne poradenstvo žiakom pochádzajúcim z disfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín, prípadne ak sa ocitli v pre nich krízovej situácii
 • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami, pedagógmi a miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,
 • vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a  možných rizík pre žiakov, pomáha v škole aj v rodine riešiť krízové situácie a predchádzať vzniku dysfunkčných procesov
 • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
 • pomáha ozdravovať, chrániť a zabezpečovať plynulý a nerušený edukačný proces v škole

Pedagogické asistentky

 Zobraziť viac