Rodičovské združenie a rada rodičov

„Združenie rodičov pri V.ZŠ Zvolen“ je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je zaregistrované Slovenskou radou rodičovských združení pod č. VVS/1-900/90-22246 zo dňa 19.8.2003.

Výbor Združenia rodičov:

Predsedkyňa: JUDr. Jana Krnáčová,

Členovia: Mgr. Janka Peťková, JUDr. Andrea Karkalíková, Štefan Pechy, Ing. Dušana Salenka, PhD., Mgr. Stanislav Novotný, Ekonómka: Ing. Elena Krnáčová

Revízor: Lucia Leváková

Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov /triednych dôverníkov/ rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Návody na prácu rodiča v Edupage:

https://help.edupage.org/sk/e2755

Rodičovské združenie:

Štúdium mimo územia SR:

Dokumenty: