Žiacky parlament je mostom medzi malými a veľkými v škole, kde sa hlas každého jednotlivca stáva súčasťou tvorby pozitívneho vzdelávacieho prostredia a kultúry participácie. Je to miesto, kde sa formuje demokratický duch a kde sa rozvíja schopnosť spolupracovať, komunikovať a prezentovať svoje nápady a hodnoty.

V škole pracuje žiacky parlament. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. Žiacky parlament pri Základnej škole, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen prijal názov Hrnčiarsky snem. Je zložený zo žiakov školy, učiteľa druhého stupňa a koordinátora voľného času . Pracujú v ňom žiaci od 4. až do 9. ročníka. Každú triedu v žiackom parlamente zastupuje predseda triedy.  Pedagogických zamestnancov školy zastupuje učiteľ druhého stupňa a koordinátor voľného času. 

Hrnčiarsky snem sa podieľa na organizovaní podujatí a mimoškolskej činnosti žiakov školy. Presadzuje a chráni záujmy žiakov školy a zastupuje ich. Hľadá spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole. Zavádza prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka. 

Predseda snemu: Matej Muška (8.B)

Podpredseda snemu: Nicolas Ridzoň (8.C)

Koordinátor snemu: Eva Hreusová

Koordinátor voľného času: Jana Englerová