Úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) 
 
Úvodný ročník je určený pre žiakov, ktorí dosiahli vek šesť rokov, teda nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a predpokladá sa problém pri zvládaní prvého ročníka základnej školy.

Absolvovanie úvodného ročníka sa nepovažuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka bude žiak pokračovať v prvom ročníku spádovej základnej školy.

Do NKS skupiny patria aj deti, ktoré majú mnohokrát nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu, alebo v týchto oblastiach dosahujú v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výsledky alebo výkony, ale zároveň tieto deti patria do skupiny detí/žiakov: s narušenou komunikačnou schopnosťou dočasného charakteru.


Aký je postup pre zaradenie dieťaťa do úvodného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou?

Zaradiť dieťa do úvodného ročníka je možné na základe vyjadrenia centra poradenstva a prevencie (CPP). 

Dieťa, ktoré absolvovalo zápis do prvého ročníka na akejkoľvek základnej škole a rodič zváži zaradenie dieťaťa do úvodného ročníka, oznámi na základe vydaného rozhodnutia o prijatí na základné vzdelávanie škole, v ktorej bolo dieťa zapísané, že jeho dieťa bude zapísané do úvodného ročníka.

Deti v úvodnom ročníku absolvujú kompletný tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

            https://www.elkonin.sk/charakteristika-metodiky/

Informácie pre rodičov o úvodnom ročníku:

            https://www.minedu.sk/uvodny-rocnik-v-zakladnej-skole/

Vzdelávací program v úvodnom ročníku:

            https://www.minedu.sk/data/att/21b/29546.ab608c.pdf