Do programu Zelená škola, ako environmentálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre materské, základné, stredné i špeciálne škola, je naša škola zapojená štvrtý rok.

Všetko so všetkým súvisí a aj naša účasť v tomto programe súvisí s tým ako učíme rešpektujúco, tematicky integrovane a hlavne pre život. 

V programe vždy školy pracujú na jednej z tém.

Zeleň a ochrana prírody bola našou témou prvé certifikačné obdobie. 

Po úvodnom audite, ktorý sme s niektorými kolegami a žiakmi spracovali sme usúdili, že akokoľvek krásny a moderný náš školský dvor je,  niečo tam chýba. 

Rozhodli sme sa vytvoriť zo školského dvora miesto, kde sa bude dať plnohodnotne tráviť čas nielen po vyučovaní, ale aj počas neho a odučiť tam niektoré z našich hodín.

Spoločnými silami, sme vytvorili plán a postupne ho naplnili.

Na školskom dvore vznikli dve vonkajšie učebne a mnoho nových zelených prvkov, zasadili sme stromčeky, kríky, nainštalovali a vyvýšené záhony, vybudovali kompostovisko.

Pani učiteľky so žiakmi vytvorili bylinkovú špirálu a doplnili naše dažďové záhrady o vhodné rastliny, či vytvorili náučný chodník. 

Školský dvor sme doplnili prírodnými pomôckami, ktoré deti môžu využívať na vyučovaní aj v školskom klube po vyučovaní. 

Počas fungovania v programe sme zistili, aká je dôležitá participácia žiakov na projektoch a spolupráca medzi žiakmi a učiteľmi. 

Tento úspech je len začiatok.

V novom certifikačnom období sme sa pustili do témy Odpady

So žiakmi kolégia Zelenej školy v spolupráci so školským snemom a kolegami sme vymysleli plán, čo spraviť a ako vieme prispieť k minimalizácií odpadu a edukácií žiakov a učiteľov našej školy.